მობილური სარწყავი კოჭა:

დამაწვიმებელი სარწყავი სისტემა, რომელიც გამოიყენება
მარცვლეული და ბოსტნეული კულტურებისათვის. მისი
გადაადგილება და გამოყენება შესაძლებელია სხვადასხვა
მეურნეობაში.


    ამ ფორმის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით ამ ვებსაიტის მიერ თქვენი მონაცემების შენახვას და დამუშავებას.

    ka_GEGeorgian