ჩვენი სერვისები

რეპროექტირება / რეინჟინერია

რეპროექტირება-რეინჟნერია

“ჰიდროვეის” მიერ, საქართველოს მასშტაბით, ჩატარებული კვლევებიდან გამოვლინდა, რომ ბაღებში არსებული სარწყავი სისტემების უმეტესობა ვერ უზრუნველყოფენ მცენარის წყალმოთხოვნილებას მისი ზრდა-განვითარების მიხედვით, ან დროთა განმავლობაში სისტემა და მისი ნაწილები განიცდის ცვეთას და ვერ მუშაობენ ეფექტურად. სწორედ ამიტომ, ჩვენ გთავაზობთ წვეთოვანი სარწყავი სისტემების რეინჟინერიის სერვისს, რომელიც გეხმარებათ თქვენი სისტემის ოპტიმიზაციაში და მათი გამოყენების ეფექტურობის გაზრდაში.

ჩვენი ექსპერტთა გუნდი ჩაატარებს თქვენი სარწყავი სისტემის საფუძვლიან შესწავლას, რათა გამოავლინონ ის პრობლემური ხარვეზები რომლებიც აფერხებენ მცენარისათვის საჭირო წყლის რაოდენობის მიწოდებას და საჭიროებენ რეინჟინერიას. მხოლოდ შესწავლის შემდეგ მოგაწვდით რეკომენდაციებს თქვენი სარწყავი სისტემის მუშაობის შესახებ. რეკომენდაციები შედგენილი იქნება თქვენს კულტურასა და ნიადაგურ-კლიმატურ პირობებზე დაყრდნობით. ჩვენ ვითვალისწინებთ ისეთ ფაქტორებს, როგორიცაა მცენარის წყალმოთხოვნილების ეტაპები, ნიადაგის ტენიანობა და ტემპერატურა, რათა განვსაზღვროთ თქვენი სისტემის გამოყენებით ოპტიმალური მორწყვის ციკლი და ხანგრძლივობა.

ჩვენ ვიყენებთ მაღალი ხარისხის მასალებს და უახლეს ტექნოლოგიებს თქვენი სარწყავი სისტემის რეპროექტირებისათვის, იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ის იყოს ეფექტური, საიმედო და მორგებული თქვენს კონკრეტულ კულტურასა და აგრო-კლიმატურ პირობებზე. ჩვენი გუნდი ასევე მოგცემთ მითითებებს თქვენი რეიპროექტირებული სისტემის სათანადო მოვლა-პატრონობაზე, რაც დაგეხმარებათ მისი ექსპლუატაციის გახანგრძლივებაში და შესაძლო პრობლემების მინიმუმამდე შემცირებაში.

თქვენი სარწყავი სისტემის რეინჟინერიამ განაპირობებს წყლის ეფექტურობის გაუმჯობესებას, მოსავლის რაოდენობისა და ხარისხის გაზრდას. ჩვენს გუნდს აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება სარწყავი სისტემების პროექტირება/რეპროექტირებას და მზად ვართ მოგაწოდოთ უმაღლესი ხარისხის მასალები და მომსახურება. .

შეავსეთ განაცხადი დღეს, რათა გაიგოთ მეტი იმის შესახებ, თუ როგორ დაგეხმარებათ სარწყავი სისტემების რეინჟინერიის სერვისი თქვენი სასოფლო-სამეურნეო ოპერაციების ოპტიმიზაციაში და თქვენი ინვესტიციიდან საუკეთესო შესაძლო შედეგების მიღწევაში.

ფორმა
რეპროექტირება / რეინჟინერია მოიცავს:

•არსებული პროექტის შესწავლა.
• ნიადაგის წყალტევადობის განსაზღვრა მექანიკური შემადგენლობის მიხედვით.
• რაიონის აგროკლიმატური რესურსების გათვალისწინება.
• მცენარის წყალმოთხოვნილების გაანგარიშება.
• დაზიანებული/შეუსაბამო მასალის ჩანაცვლება.
• რწყვის რეჟიმის შერჩევა და შესაბამისი რეკომენდაციის გაცემა.
ka_GEGeorgian